Menu

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه

بررسی تدوین "ضوابط ایمنی فضاهای آموزشی کشور" در شورای تدوین

در جلسات شماره 22 و 23 شورای تدوین مقررات ملّی ساختمان مورخ  4/9/94 و 2/10/94، درخواست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مبنی بر تدوین مبحث جدید مقررات ملی ساختمان تحت عنوان "ضوابط ایمنی فضاهای آموزشی کشور" به منظور تهیه یک سند مجزا با تمرکز ویژه بر فضاهای آموزشی، با حضور رئیس و نمایندگان این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
پس از طرح نقطه‌نظرات اعضای شورا و نمایندگان سازمان نوسازی مدارس در رابطه با موضوع و بحث و تبادل نظر، ریاست شورای تدوین با اشاره به اینکه مقررات ملی ساختمان برای عموم ساختمان‌ها به صورت کلی تدوین می گردد، توجه ویژه مباحث مقررات ملی ساختمان به ضوابط مرتبط با مدارس را ضروری دانستند. همچنین ایشان ضرورت تهیه آیین‌نامه‌های مرتبط را مورد تأکید قرار داده و استفاده از تجارب سازمان مذکور و نیز ارجاع مباحث مقررات ملی ساختمان  به آئین‌نامه‌ها و استانداردهای خاص مدارس را عامل تقویت و ارتقاء مباحث در این زمینه دانستند.  
در نهایت و با اتفاق آراء ضمن اعلام پشتیبانی کامل شورای تدوین از ضرورت تدوین ضوابط خاص برای مدارس کشور در قالب آئین‌نامه و یا دستورالعمل توسط سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور، تدوین مبحث جدید و مجزای مقررات ملی ساختمان برای فضاهای آموزشی مورد موافقت قرار نگرفت. 

پروانه حسینی امتیاز به خبر :
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج