Menu

مقدمه
توسعه مداوم طرح‌های عمرانی و حجم بزرگ سرمایه‌های دولتی و خصوصی که هر ساله در کشور صرف انجام عملیات ساختمانی می‌شود اهمیت تدوین، بروزرسانی و ترویج مقررات ملی ساختمان را آشکار می‌سازد. با توجه به اهتمام جدی دفتر امور مقررات ملی ساختمان جهت بازنگری و بروز نمودن مباحث، کمیته مبحث نهم بعد از تدوین آخرین ویرایش مبحث در سال 1388، از سال 1391 مجدداً ارزیابی و بازنگری مطالب را آغاز نمود که خوشبختانه در خردادماه 92 پیش‌نویس ویرایش جدید این مبحث آماده شد و در معرض نظرخواهی صاحب‌نظران و مهندسان قرار گرفت. در این ویرایش نسبت به چاپ قبلی اقدامات زیر انجام شده است:
 1. ویرایش جدید مشتمل بر دو بخش، که بخش اول با عنوان ٰ«مفاهیم کلی و مشخصات مصالح» در دوازده فصل و بخش دوم با عنوان «اصول تحلیل و طراحی» نیز در دوازده فصل منظور شده است.
2. اصلاح برخی اشکالات و رفع ابهامات موجود در فصول مختلف.
3. در بخش اول با اصلاح برخی فصول قبلی، چهار فصل جدید با عناوین پایانی (دوام) بتن و میلگردهای فولادی، اجرای بتن در شرایط غیرمتعارف، بتن‌های ویژه و ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی تدوین و ارائه گردیده است
4. در بخش دوم که در قالب 12 فصل ارائه شده ضمن ارائه روشها و مبانی طراحی، به دلیل افزودن موضوع بتن‌های توانمند، اصلاحاتی در فصول مختلف صورت گرفته به طوری که روش‌های ارائه شده برای بتن‌های معمولی و توانمند قابل استفاده باشد.
5. با توجه به اهمیت و توسعه استفاده از بتن پیش تنیده در پروژه‌های مختلف ساختمانی از جمله صفحات پوشش، آخرین فصل بخش دوم به معرفی محدودیتهای طراحی و اجرایی اعضای بتن پیش تنیده پرداخته است.
نظر به اینکه در امر مهم ترویج و استفاده از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، تهیه و ارائه یک نرم‌افزار طراحی از الویت ویژه‌ای برخوردار است، یک تیم تخصصی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و زیرنظر کمیته تخصصی اقدام به تدوین نرم‌افزار مزبور نمودند که اولین ویرایش این نرم‌افزار همراه بامجلد این مبحث، تقدیم علاقمندان می‌شود. بدیهی است تیم پشتیبان نرم‌افزار آماده کسب نظرات کلیه صاحب‌نظران عزیز خواهد بود.
امید است با توجه به تلاش صورت گرفته، محققان و مهندسان با ارزیابی و بکارگیری این مبحث، هرنوع نظرات اصلاحی و تکمیلی را جهت بررسی و اعمال در ویرایش بعدی در اختیار این کمیته قرار دهند.


فهرست مطالب
فصل اول :کلیات
9-1-1 هدف
9-1-2 دامنه کاربرد
9-1-3 مبانی طراحی
9-1-4 ضوابط خاص برای تامین ایمنی در برابر زلزله
9-1-5 واحدها
9-1-6 علایم و اختصارات

فصل دوم : شرایط کلی ارائه تایید مدارک فنی و مستندسازی
9-2-1 ارائه طرح و محاسبه ، نقشه ها ومدارک فنی
9-2-2 نظارت و بازرسی
9-2-3 آزمایش بارگذاری
9-2-4 تصویب روشهای خاص طراحی یا اجرا

فصل سوم : مصالح و اجزای بتن
9-3-1 کلیات
9-3-2 سیمان
9-3-3 سنگدانه یا مصالح سنگی
9-3-4 آب
9-3-5 مواد افزودنی
9-3-6 مواد جایگزین سیمان یا مکمل سیمان

فصل چهارم : میلگردهای مصرفی
9-4-0 علائم اختصاری
9-4-1 میلگردهای فولادی
9-4-2 میلگردهای کامپوزیتی

فصل پنجم : مقاومت بتن
9-5-0علائم اختصاری
9-5-1 کلیات           
9-5-2 مبانی تعیین نسبتهای اختلاط بتن
9-5-3 تعیین نسبتهای اختلاط بر اساس تجربه کارگاهی و مخلوط های آزمایشی

فصل ششم : پایایی(دوام)بتن و میلگردهای فولادی
9-6-1 کلیات
9-6-2 مکانیزمهای کاهنده پایایی
9-6-3 ضوابط ویژه برای افزایش پایایی در شرایط محیطی مختلف
9-6-4 دسته بندی شرایط محیطی و الزامات بتن مسلح در معرض یون‌های کلرید
9-6-5 تخمین عمر مفید ساختمانهای بتن مسلح
9-6-6 دوام در محیط‌های در معرض دوره های یخ زدن و آب شدن
9-6-7 تدابیر احتیاطی در محیط‌های سولفاتی
9-6-8پوشش بتنی روی میلگردها

فصل هفتم : اجرای بتن
9-7-1 نیروی انسانی ، تجهیزات و آماده سازی محل بتن ریزی
9-7-2 اختلاط بتن
9-7-3 انتقال بتن
9-7-4 بتن ریزی
9-7-5 تراکم بتن
9-7-6 پرداخت سطح بتن
9-7-7 عمل آوردی
فصل هشتم : اجرای بتن در شرایط غیر متعارف
9-8-1 شرایط غیر متعارف
9-8-2 اجرای بتن در هوای گرم
9-8-3 ضوابط ویژه اجرای بتن در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان
9-8-4 ضوابط ویژه اجرای بتن در هوای سرد
9-8-5 مشخصات بتن پمپی(پمپ شونده)
9-8-6 مشخصات بتن های پاشیدنی(شاتکریت)
9-8-7 مشخصات بتن های مصرفی برای بتن ریزی از طریق ترمی(قیف و لوله)
9-8-8 مشخصات بتن های مصرفی در شمع های بتنی در جاریز

فصل نهم : بتن های ویژه
9-9-0 علائم اختصاری
9-9-1 کلیات
9-9-2 بتن پر مقاومت
9-9-3 بتن الیافی
9-9-4 بتن خود تراکم
9-9-5 بتن اصلاح شده با پلیمر
9-9-6 بتن سنگین
9-9-7 بتن سبک

فصل دهم : ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی
9-10-0 علائم اختصاری
9-10-1 کلیات
9-10-2 ضوابط پذیرش سیمانهای پرتلند
9-10-3 ضوابط پذیرش سنگدانه های مصرفی در بتن
9-10-4 ضوابط پذیرش آب مصرفی در بتن
9-10-5 ضوابط پذیرش مواد افزودنی مصرفی در بتن
9-10-6 ضوابط پذیرش پوزولان ها و مواد شبه سیمانی
9-10-7 ضوابط پذیرش میلگردهای مصرفی در بتن
9-10-8ضوابط پذیرش بتن های مصرفی در کارگاه
9-10-9 کنترل و بازرسی بتن و اجرای آن

فصل یازدهم : ضوابط فولادگذاری
9-11-1 بریدن میلگردها
9-11-2 خم کردن میلگردها
9-11-3 جایگذاری و بستن آرماتورها
9-11-4 کاربرد توام انواع مختلف فولاد
9-11-5 رواداری ها
9-11-6 نقشه ها و جزئیات لازم برای اجرای میلگردها

فصل دوازدهم : ضوابط قالب بندی در بتن،لوله ها و مجراهای مدفون و درزهای بتن
9-12-0 علائم اختصاری
9-12-1 کلیات و تعاریف
9-12-2 درزهای بتن

فصل سیزدهم : اصول تحلیل و طراحی
9-13-0 علائم اختصاری
9-13-1 گستره
9-13-2 اهداف طراحی
9-13-3 اصول پایه طراحی
9-13-4 ضرایب ایمنی
9-13-5 اعضای سازه ای
9-13-6 اصول تحلیل
9-13-7 مشخصات مصالح
9-13-8 مشخصات هندسی
9-13-9 بارگذاری
9-13-10 طراحی در حالت حدی نهایی مقاومت
9-13-11 کنترل در حالت حدی بهره برداری

فصل چهاردهم :خمش و بارهای محوری
9-14-0 علائم اختصاری
9-14-1 گستره
9-14-2 حالت حدی نهایی مقاومت در خمش و نیروی محوری
9-14-3 فرضیات طراحی مقطع
9-14-4 ضوابط کلی طراحی
9-14-5 محدودیت‌های آرماتورها در قطعات خمشی
9-14-6 ضوابط تیرهای T شکل و تیرچه های بتنی
9-14-7 فاصله تکیه گاههای جانبی قطعات خمشی
9-14-8ابعاد طراحی برای قطعات فشاری
9-14-9محدودیت‌های آرماتورها در قطعات فشاری(ستون‌ها)
9-14-10 مقاومت اتکایی
9-14-11 محدودیتهای فولادگذاری جهت اعضای خمشی یا فشاری

فصل پانزدهم :برش و پیچش
9-15-0 علائم اختصاری
9-15-1 گستره
9-15-2 حالت حدی نهایی مقاومت در برش
9-15-3 نیروی برشی مقاوم تامین شده توسط بتن
9-15-4 نیروی برشی تامین شده توسط آرماتورها
9-15-5 ضوابط کلی طراحی برای برش
9-15-6 محدودیت آرماتورهای برشی
9-15-7 حالت حدی نهایی پیچش
9-15-8 لنگر پیچشی مقاوم تامین شده توسط آرماتورهای پیچشی
9-15-9ترکیب پیچش و خمش- پیچش و برش
9-15-10 محدودیت های آرماتورهای پیچشی
9-15-11 لنگر پیچشی نهایی در اعضای ساختمان های نامعین
9-15-12 جزئیات تکمیلی آرماتورهای عرضی
9-15-13 برش اصطکاکی  
9-15-14 ضوابط ویژه برای اعضای خمشی با ارتفاع زیاد(تیرهای عمیق)
9-15-15 ضوابط ویژه برای دستکها و شانه ها
9-15-16 ضوابط ویژه برای دیوارها
9-15-17ضوابط ویژه برای دالها و شالوده ها
9-15-18 ضوابط ویژه برای اتصالات قابها

فصل شانزدهم : اثر لاغری و کمانش  
9-16-0 علائم اختصاری
9-16-1 گستره
9-16-2 کلیات
9-16-3طبقات مهار شده جانبی
9-16-4 طول آزاد قطعات فشاری
9-16-5طول موثر قطعات فشاری
9-16-6شعاع ژیراسیون
9-16- 7 ضوابط اثر لاغری
9-16-8روش تشدید لنگرهای خمشی
9-16-9حداقل برو محوری بار
9-16-10 اثر لاغری در قطعات فشاری تحت اثر خمش دو محوره
9-16-11تشدید لنگر خمشی در قطعات خمشی متصل به قطعات فشاری
 
فصل هفدهم : تغییر شکل و ترک خوردگی
9-17-0 علائم اختصاری
9-17-1 گستره
9-17-2 تغییر شکل
9-17-3 ترک خوردگی ها
 
فصل هجدهم : طراحی دال
9-18-0 علائم اختصاری
9-18-1 گستره
9-18-2 تعاریف
9-18-3 ضوابط کلی طراحی دال ها
9-18-4 آرماتورگذاری در دال ها

فصل نوزدهم : طراحی دیوار
9-19-0علائم اختصاری
9-19-1 گستره
9-19-2 تعاریف
9-19-3ضوابط کلی طراحی
9-19-4 محدودیت آرماتورها
9-19-5دیوارهای باربر
9-19-4 دیوارهای برشی
9-19-4 دیوارهای حائل

فصل بیستم : طراحی شالوده
9-20-0 علائم اختصاری
9-20-1 گستره
9-20-2 تعاریف
9-20-3 ضوابط کلی طراحی     
9-20-4 ضوابط تعیین بارهای وارد بر شالوده ها                      
9-20-5 آرماتورهای شالوده ها و شمع ها و محدودیتهای آنها                               
9-20-6 انتقال نیرو از پای ستون،دیوار یا ستون پایه بتنی به شالوده                               
9-20-7 محدود کردن حرکت نسبی شالوده ها                               
9-20-8 آرماتورهای حرارت و جمع شدگی در شالوده ها   
                            
فصل بیستم و یکم:مهار و وصله آرماتور
9-21-0 علائم اختصاری
9-21-1 گستره
9-21-2 مهار میلگردها
9-21-3 ضوابط مهار آرماتورهای خمشی   
9-21-4 وصله میلگردها  
                    
فصل بیستم و دوم : ضوابط ویژه طراحی در برابر آتش سوزی
9-22-0 علائم اختصاری
9-22-1 گستره
9-22-2 مدت زمان مقاومت در برابر حریق
9-22-3 اثر تغییرلت درجه حرارت بر مقاومت مصالح مصرفی     
9-22-4 ملاحظات طراحی       
               
فصل بیستم و سوم: ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله
9-23-0 علائم اختصاری
9-23-1 گستره
9-23-2ضوابط کلی طراحی     
9-23-3ضوابط ساختمانهای با شکل پذیری متوسط                     
9-23-4ضوابط ساختمانهای با شکل پذیری زیاد

فصل بیستم و چهارم : طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده
9-24-0 علائم اختصاری
9-24-1 گستره
9-24-2 تعاریف
9-24-3 روشهای پیش تنیدگی بتن     
9-24-4 ضوابط کلی طراحی                     
9-24-5 مشخصات بتن مصرفی                              
9-24-6 فولاد پیش تنیدگی                               
9-24-7 حالتهای حدی نهایی مقاومت                             
9-24-8 کنترل پایداری قطعات بتن پیش تنیده
9-24-9حالت حدی بهره برداری
9-24-10 طراحی برشی                             
9-24-11 پیچش                             
9-24-12 کنترل مقاومت در پشت گیره ها و خفت انداختن سیم ها
9-24-13جزئیات اجرائی    
9-24-14 ضوابط مربوط به آرماتورهای معمولی


ابلاغیه مبحث

اصلاحیه مبحث

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج