دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

تاریخ: 16 آذر 1393

اطلاعیه

باستناد ماده33 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی در نظردارد مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان را بازنگری نماید.لذا از کلیه اساتید، صاحبنظران ودست اندرکاران ساخت وساز ساختمان در کشور دعوت می شودکه اظهار نظرات و پیشنهادات  فنی واجرایی خودرا در خصوص مباحث  مذکور در اسرع وقت، به این دفتربه آدرسtadvin@bhrc.ac.ir ارسال نمایند.