دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

تاریخ: 17 اسفند 1393

آغاز تدوین الزامات ترافیکی ساختمان

مطابق مصوبه یازدهمین جلسه شورای تدوین مقررات ملی ساختمان مورخ 21/8/93 و بنا به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مقرر گردید توسط کمیته‌ای شامل صاحبنظران و اساتید حرفه‌، سندی با عنوان الزامات ترافیکی ساختمان برای ساماندهی ترافیک در محدوده بلافصل اطراف ساختمان و در مدخل‌های ساختمان جهت سرویس‌دهی مناسب به نیازهای ساختمان تهیه گردد.
مخاطب این مقررات سازندگان و مالکان ساختمان‌ها هستند.پس از بررسی متن مذکور در شورای تدوین مقررات ملی ساختمان در خصوص لزوم ادغام ضوابط آن در سایرمباحث مقررات ملی ساختمان و یا افزودن آن به مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان به عنوان مبحثی جدید تصمیم‌گیری خواهد شد.