دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

تاریخ: 28 شهریور 1394

گردهمایی و پنل تخصصی رویکردهای جدید در کنترل ساختمان در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

سخنرانان: مهندس نادر نجیمی، مهندس محسن بهرام غفاری، دکتر منوچهر شیبانی اصل، دکتر بهروز گتمیری

زمان: 25 شهریور 94 روز چهارشنبه ساعت 19-17

مکان: دانشکده فنی دانشگاه تهران تالار شهید رجب بیگی