دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

تاریخ: 01 اردیبهشت 1395

ابلاغ اصلاحیه ویرایش 1392 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

شورای تدوین مقررات ملی ساختمان در جلسه شماره 26 مورخ 94/12/19  این شورا، غلط‌نامه تهیه شده توسط کمیته تخصصی مبحث ششم مقررات ملی ساختمان برای ویرایش 1392 مبحث مذکور را مصوب نمود. اصلاحیه مذکور در تاریخ 95/1/11 توسط وزیر محترم راه و شهرسازی جهت اعمال در مقررات ابلاغ گردید.

دریافت غلط‌نامه چاپ اول تا چهارم
دریافت غلط‌نامه چاپ پنجم به بعد