دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

تاریخ: 04 مرداد 1395

ابلاغ اصلاحیه شماره 2 ویرایش 1392 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

شورای تدوین مقررات ملی ساختمان در جلسه شماره 30 مورخ 23/4/95  این شورا، اصلاحیه شماره 2 تهیه شده توسط کمیته تخصصی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان برای ویرایش 1392 مبحث مذکور را مصوب نمود. اصلاحیه مذکور در تاریخ 31/4/95 توسط وزیر محترم راه و شهرسازی جهت اعمال در مقررات ابلاغ گردید.

دریافت اصلاحیه شماره 2 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان