دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

تاریخ: 06 خرداد 1396

غلط‌‌‌ نامه چاپ‌های اول و دوم ویرایش سوم مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ( 1395)

بدینوسیله غلط نامه چاپ‌های اول و دوم ویرایش سوم مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان با عنوان طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان‌ها ( 1395) که توسط کمیته تخصصی مبحث مذکور تهیه شده است، ارائه می‌گردد. شایان ذکر است این غلطنامه از چاپ سوم به بعد در متن اعمال خواهد شد.

دریافت غلط نامه مبحث سیزدهم مقرات ملی ساختمان