دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

تاریخ: 03 مرداد 1396

انتشار پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش سوم مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) برای نظر خواهی

کمیته تخصصی مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با در نظر گرفتن نظرات و بازخوردهای جامعه حرفه‌ای در خصوص ویرایش فعلی مبحث چهارم، پیش‌نویس ویرایش سوم این مبحث را تهیه نموده است. از کلیه اساتید، مهندسان و سایر متخصصان و دست‌اندرکاران این رشته دعوت می‌شود نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش‌نویس مذکور حداکثر تا تاریخ 01/07/96 به دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان ارسال نمایند.
 

دریافت پیش نویس ویرایش سوم مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان